fa

بيمه کار آفرين

kar afarin
پروژه : پايدارسازی موقت گود بيمه کار آفرين تبريز

كارفرما : شرکت بيمه کار آفرين

پيمانكار اصلي  : شرکت خدمات مهندسی مکانيک

عمليـات پيـش بيني شـده :‌ 503 متر مهاری

مدت قرارداد :‌ 135 روز

 

 

 

عمليات پايدارسازی ديواره گود بيمه کار آفرين تبريز به مساحت تقريبی 348 متر مربع واقع در خيابان آزادی شهر تبريز به صورت طرح و اجرا به انجام رسيده است. عمق نهايی گود 10 متر می­باشد. در ضلع شمالی محل گود­برداری يک ساختمان 8 طبقه و در ضلع شرقی يک ساختمان 4 طبقه واقع بوده است و پايدارسازی ديواره­ها با استفاده از اجرای دو رديف انکر در اطراف گود و اجرای شمع­های قائم در بخش شمالی و شرقی ديواره گود بوده است.