fa

موزه بانک مرکزی

moze bm 8پروژه : طراحی و اجرای پایدارسازی دیواره گود ساختمان موزه بانک مرکزی

كارفرما : بانک مرکزی

پيمانکار اصلي :  شرکت ساختمانی پارتانا

پيمانکار پايدارسازی : شرکت خدمات مهندسی مکانيک خاک

عمليات پيـش­بيني شـده : 4360 متر مهارگذاری موقتی بر روی دو دیواره و در حداکثر 6 ردیف مهاری و اجرای عملیات بتن­پاشی  و نیز اجرای 1355 متر مهارگذاری دائمی بر روی یک دیواره و در 4 ردیف مهاری و اجرای عملیات بتن پاشی

مدت قرارداد  : 83 روز

 

محل پروژه در شهر مشهد و در مجاورت ايستگاه متر و شهيد حقانی قرار دارد. حداکثر عمق گودبرداری موقتی طبق طرح اوليه 2/20 متر و حداکثر عمق گودبرداری دائمی 5/9 متر می­باشد. که به اين منظور از 282 عدد مهاری به طور حداکثر 19 متر، زاويه  10 درجه نسبت به افق و در فواصل افقي و قائم حداکثر 4 و 3 متر استفاده شد. پس از حفاری و تزريق مهاری ها و کشش آنها، بر روی بارهای 60 و 45 تن قفل گرديدند. سپس عمليات مش­بندی و بتن­پاشی صورت گرفت.